استقبال بخش خصوصی از مصوبه گردشگری مجلس | گزارش 24