عکس ... تکفیر ابن سینا در کتاب درسی اردن | گزارش 24