«فروشنده»‌ در میان نامزدهای جوایز فیلم آسیا | گزارش 24