توضیح روابط عمومی وزارت ارشاد پیرامون مطلب مندرج در سایت الف | گزارش 24