جزئیات قرداد نفتی ایران با بزرگترین شرکت نفت لهستان | گزارش 24