ذخایر نفتی عربستان سعودی باعث افزایش بهای نفت شد | گزارش 24