کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار/ شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر موجود را به بازار تزریق کندغذایی و کشاورزی  | گزارش 24