چیزی از پلی اکریل باقی نمانده استنساجی و پوشاک  | گزارش 24