شرکت صادرات گاز منحل شد/ ایجاد مدیریت جدید صادرات گاز | گزارش 24