بخشش سود و دیرکرد وام‌های کشاورزی نیاز به بخشنامه بانک نداردغذایی و کشاورزی  | گزارش 24