افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی ایران در اروپانفت، گاز و پتروشیمی  | گزارش 24