مراسم معارفه رئیس اداره کل آموزش و سرپرست اداره کل سازمان و روشها برگزار شد | گزارش 24