تقدیر بانک ملی استان گلستان از سردار آزمون | گزارش 24