افزایش پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در یزد | گزارش 24