قدردانی استاندار استان مرکزی از عملکرد بانک کشاورزی | گزارش 24