محصولات کشاورزی بعد از تولید در بازار سرگردان هستندغذایی و کشاورزی  | گزارش 24