بازار قراضه ترکیه همچنان بی حرکت و در انتظار | گزارش 24