خطوط تولید فاقد استاندارد چین تعطیل می شوند | گزارش 24