آلودگی هوای برخی مناطق لرستان 6برابرحدمجاز | گزارش 24