مهار آتش در محدوده اراضی جنگلی رسول آباد کنارک | گزارش 24