نوشابه‌های رژیمی تاثیری در کاهش وزن ندارند | گزارش 24