اجاره های کمر شکن برای اجاره نشین ها + فیلم | گزارش 24