خاطره یک خبرنگار از زنده شدن مرده در سردخانه | گزارش 24