تبلیغاتِ حلال، مفهومی که باید به آن توجه شود | گزارش 24