بافت فرسوده تهران؛ یک عروس با ۳۲ خواستگار معیوب | گزارش 24