آخرين لحظات دفن، مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی | گزارش 24