محمد هاشمی و وزیر بهداشت داخل ضریح امام | گزارش 24