انتقال آیت الله حسن صانعی، همرزم آیت الله هاشمی رفسنجانی به بيرون ضريح | گزارش 24