وصیت آیت الله هاشمی که محسن هاشمی در شبکه سه قرائت کرد | گزارش 24