نماینده امیر کویت برای عرض تسلیت به تهران آمد | گزارش 24