ظریف با رئیس مجلس جمهوری مالی دیدار و گفت وگو کرد | گزارش 24