بر اساس اعلام بانک مرکزی؛ ناجا شعب و موسسات فاقد مجوز را تعطیل می کند | گزارش 24