سفیر ایران در سازمان ملل: دبیرکل جدید شجاع باشد | گزارش 24