شخصیت مغفول علمی آیت‌الله‌هاشمی از نگاه استاد فلسفه | گزارش 24