رئیس جمهوری مکزیک : قطعا پول دیوار ترامپ را نمی دهیم | گزارش 24