حماس با نام مستعاردختران، تلفن نظامیان صهیونیست راهک کرد | گزارش 24