آمریکا خواستار مشارکت دادن کردهای سوریه در نشست آستانه شد | گزارش 24