نمایندگان در جلسۀ پارلمان ترکیه به جان هم افتادند | گزارش 24