نشریه آمریکایی: ایران دشمنی با کفایت است | گزارش 24