فیروز کریمی بدنبال بازیکنان مسن/گزینه های نفت هنوز قرارداد نبستند | گزارش 24