آخرین مهلت قانونی نقل و انتقالات نیم فصل زمستانی | گزارش 24