فتح الله زاده: خاک بر سر مدیری که به لیدرها باج بدهد | گزارش 24