اظهار نظر زمانی درباره آینده آندو تیموریان | گزارش 24