برای پرداخت بدهی مخابرات 3 روز مانده است | گزارش 24