فلسطین از اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌الملل شکایت کرد | گزارش 24