تایید حکم 8 سال حبس فعال حقوقی در عربستان | گزارش 24