اسرائیل در مذاکرات صلح فلسطین شرکت نمی کند | گزارش 24