داشتن اطلاعات رسواکننده درباره ترامپ یک داستان خیالی است | گزارش 24